DBB Law Home - News - Eén maand is één maand : De...

Eén maand is één maand : De termijn na afgifte van het precontractueel informatiedocument is een wachttermijn.

25-10-2016

Nog steeds stelt men in de praktijk vast dat er vergissingen worden begaan bij de afgifte van het precontractueel informatiedocument met als gevolg dat de franchisenemer gedurende twee jaar na afsluiting van het franchisecontract de nietigheid ervan kan vorderen.

Zo floot het Hof van Cassatie in een arrest van 12.05.2016 het Hof van beroep van Brussel terug i.v.m. een verkeerde berekening van de wachttermijn van één maand. De franchisegever stelde ten onrechte dat hij voornoemde termijn had nageleefd nu hij een precontractueel informatiedocument (PID) aan de kandidaat franchisenemer had afgegeven op 26 september 2007 en gewacht had tot 26 oktober daarna om de franchiseovereenkomst te ondertekenen….

Geen vuiltje aan de lucht dacht u ?

Het Hof van Cassatie (C.15.0218.N/32) herinnerde eraan dat de termijn van één maand uit artikel 3 van de wet van 19.12.2005 (Wet precontractuele informatie  - thans artikel X 27 Wetboek Economisch Recht) geen verjaringstermijn is en evenmin een termijn voor
het  verrichten  van  een  proceshandeling. Noch artikel  2260  Burgerlijk  Wetboek,  noch de  bepalingen  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  zijn derhalve op  de  berekening  van
de termijn van één maand van toepassing.

Het begrip “maand”, vermeld in artikel 3 van de Wet precontractuele informatie, dient dan ook te worden uitgelegd in de gebruikelijke betekenis die het dagelijks taalgebruik eraan geeft. De in artikel 3 bedoelde termijn van één maand begint derhalve te lopen vanaf de dag na die van het verstrekken van het precontractueel informatiedocument, in casu vanaf 27 september 2007 om 00.00 uur en eindigt één maand later, m.a.w. op 26 oktober 2007, om 24.00 uur.

Hieruit volgt dat de franchiseovereenkomst ten vroegste op 27 oktober 2007 mocht worden ondertekend en niet op 26 oktober 2007 zoals het hof van beroep te Brussel ten onrechte had geoordeeld.

Het bestreden arrest werd bijgevolg vernietigd en de zaak werd verwezen naar het hof van beroep van Antwerpen dat zal oordelen over de vordering tot nietigheid van de franchiseovereenkomst en de door de franchisenemer gevorderde schadevergoeding.
Wordt vervolgd.