DBB Law Home - Materies - Private clients - Familierecht
  • Di Bono Sophie

    Soignies (Belgium)

  • Goffioul Pauline

    Mons (Belgium)

Private clients

Familierecht

Het huwelijksstelsel regelt het statuut tussen echtgenoten gedurende het huwelijk.

Heel wat juridische normen en regels bepalen het dagelijkse leven van elk individu.  De private levenssfeer van het individu kan de grenzen van de gebruikelijke aanknopingsfactoren als woonplaats en nationaliteit overstijgen. Wanneer de strikt nationale context wordt overschreden rijzen tal van vragen aangaande de ontvankelijkheid van de vordering, de bevoegde rechtsinstantie, de toepasselijke rechtsregels, de uitvoering van de tussengekomen beslissing, de sancties, de wijze waarop het onderzoek zal worden gevoerd, …

De nationaliteit van een partner of zijn domiciliering in het buitenland maakt het noodzakelijk om de regels van het IPR (Internationaal privaat recht) in alle stadia van het huwelijk op te volgen. Elk huwelijkscontract wordt opgesteld om een duidelijke afbakening te maken tussen het gemeenschappelijk vermogen en het eigen vermogen van elke partner. Daarbij moeten soms aanpassingen worden aangebracht om te kunnen reageren op onverwachte omstandigheden die verband houden met professionele activiteiten of andere gebeurtenissen die  rechtstreeks of onrechtstreeks een impact hebben op het privéleven.