DBB Law Home - Materies - Geschillenbeslechting - Deontologie en Tuchtrecht

Geschillenbeslechting

Deontologie en Tuchtrecht

Deontologische codes worden vaak onder de noemer soft law gebracht.  Toch hebben zij een niet te onderschatten impact op de dagelijkse praktijk van tal van actoren in de maatschappij : beoefenaars van vrije beroepen, beoefenaars van specifiek gereglementeerde beroepen, sportlui, leden van een vereniging, ...

DBB biedt via zijn departement "Disciplinary law" de nodige know-how bij de realisatie en de actualisatie van ethische gedragscodes.  Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de interferenties met het mededinginsrecht.  Een werkbaar, efficiënt en afdwingbaar instrument met reële toegevoegde waarde voor allen die hetzij hun gedrag, hetzij hun verwachtingen afstellen op de inhoud van de code is het streefdoel dat steeds voor ogen wordt gehouden.

De bijstand in disciplinaire procedures voor diverse Raden en Commissies behoren eveneens tot het actiedomein van de advocaten van dit departement.  De evoluties in de disciplinaire rechtspraak, ondermeer aangaande de impact van de rechten van verdediging, worden op de voet gevolgd en becommentarieerd.

Onze expertise is complementair met de departementen Life Sciences en Insurance & Liability. De deontologische regels en ethische waarden staan ook binnen ons kantoor centraal en worden gedragen door al onze advocaten.